Impact wetswijzigingen

Impact wetswijzigingen


Op 1 juli 2015 zijn een aantal belangrijke wetten en wetswijzigingen actief geworden van de Wet Werk en Zekerheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies.


WET WERK EN ZEKERHEID


Per 1 januari 2015 is het eerste gedeelte van de Wet werk en zekerheid in werking getreden. Per 1 juli 2015 is het tweede deel in werking getreden en per 1 juli 2016 het laatste deel. Wat verandert er?

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2015

DE AANZEGVERPLICHTING
Minimaal één maand voor het einde van een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer moet u als werkgever schriftelijk laten weten of u het contract wel of niet gaat verlengen en zo ja onder welke voorwaarden.

CONCURRENTIEBEDING
Per 1 januari 2015 mag op grond van het nieuwe artikel 7:653 BW een concurrentiebeding in beginsel alleen worden aangegaan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Alleen indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag een werkgever, onder voorwaarden,  een concurrentiebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.


Klik hier voor de meest gestelde vragen over de aanpassingen van het concurrentiebeding.
 
PROEFTIJD
In een contract voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of korter, is het niet langer toegestaan om daarin een proeftijd overeen te komen. Zodra men dat toch doet, is het beding nietig.

Zie voor meer informatie 'de wet werk en zekerheid in vogelvlucht'
 
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2015

TRANSITIEVERGOEDING
Werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn, hebben recht op een transitievergoeding als hun contract op initiatief van de werkgever eindigt. De huidige kantonrechtersformule komt hierbij te vervallen.
 
De hoogte van de transitievergoeding is:
- 1/6 maandloon per gewerkt half jaar gedurende de eerste 10 jaar;
- 1/4 maandloon per gewerkt half jaar na de eerste 10 jaar;
- Het maximum is €75.000,- of (indien hoger) een jaarsalaris.
 
Op de te betalen transitievergoeding kunnen kosten in mindering worden gebracht, zoals scholingskosten, activiteiten en inspanningen bij (dreigend) ontslag en kosten van werk-naar-werk.
 
Klik hier voor de meest gestelde vragen over de transitievergoeding
 
BELANGRIJKE WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2016

UITZENDBEDING
De mogelijkheid om het uitzendbeding te hanteren wordt per 1 januari 2015 wettelijk beperkt tot maximaal 78 weken.
 
OVERGANGSRECHT
Let op: Hiervoor geldt een overgangsrecht van de Wet werk en zekerheid. De wetgever kent geen zogeheten 'eerbiedigende werking' toe aan contracten die zijn aangegaan tijdens of voor het overgangsrecht. Daardoor dient u vanaf nu al wel rekening te houden met de rechtspositie van uw uitzendkrachten. Lees meer over Overgangsrecht NBBU-cao voor Uitzendkrachten.WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES


De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft stevige gevolgen.  De WAS moet constructies die werknemers benadelen (onderbetaling bijvoorbeeld) tegengaan en oneerlijke concurrentie bestrijden. De volgende maatregelen hebben impact op de dagelijkse praktijk:
1. Uitbreiding van de civiele ketenaansprakelijkheid: niet alleen de werkgever is verantwoordelijk voor het cao-loon, ook de opdrachtgever kan worden aangesproken op de loonbetaling aan betrokken werknemers.
2. Verbod op verrekeningen met of inhoudingen op het Wettelijk Minimumloon (WML).
3. Overige maatregelen: Giraal uitbetalen, identificatieplicht en verlenging AVV
 
De WAS gaat per 1 juli 2015 in. De invoerdatum voor het verbod op verrekeningen en inhoudingen, het giraal uitbetalen van het WML en de voorwaarden aan de loonstrook staan gepland voor 1 januari 2016.
 
STANDPUNT NBBU
Naar de mening van de NBBU bevat de wet een aantal goede maatregelen, maar wij zijn niet gelukkig met het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het WML (bijvoorbeeld voor huisvesting, zorgpremie). Wij hebben dat kenbaar gemaakt aan de politiek. Als kosten voor bijvoorbeeld huisvesting niet meer ingehouden mogen worden, is er geen zicht op kosten die werkgevers bij werknemers in rekening brengen. Het verbod werkt zo schijnconstructies eerder in de hand. In de ogen van de NBBU heeft de uitzendbranche het huisvestingsvraagstuk goed geregeld, door de oprichting van de Stichting Normering Flexwonen, het keurmerk voor verantwoorde huisvesting. Verder zorgen werkgevers nu voor betaling van de zorgpremie voor arbeidsmigranten. Mag dat niet meer, dan vergroot dat de kans dat werknemers hun premie niet betalen en onverzekerd zijn.
De minister erkent dat er nadelen zijn bij het verbod en wil onderzoeken of via een Algemene Maatregel van Bestuur een uitzondering gemaakt moet worden. De NBBU heeft hier input voor geleverd. De minister zou de Tweede Kamer voor 1 juni informeren over de maatregel maar in een brief van 2 juni laat hij weten dat hij langer de tijd nodig heeft. Hoe lang is is niet duidelijk. De minister schrijft: "In de eerste plaats is de nadere analyse van een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU nog niet afgerond . Deze uitspraak betrof een zaak rond de kostenvergoedingen aan gedetacheerde werknemers en kan consequenties hebben voor het beleid van inhoudingen op het wettelijk minimumloon ten aanzien van dergelijke werknemers. Daarnaast wil ik de wenselijkheid van het al dan niet toestaan van inhoudingen op het wettelijk minimumloon bezien in de context van de eerder aangekondigde brede herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag." 

Meer nieuws

 • Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

  Lees verder
 • Kort verslag 10 jarig evenement

  Lees verder
 • Leven Lang Leren

  Lees verder
 • Crown trotse sponsor van de Osse golfkampioenschappen

  Lees verder
 • VCU - NEN-4400-1 - SNF

  Lees verder
 • Bijeenkomst WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) 7 november 2019

  Lees verder
 • Sheets presentatie Prof. Albert Veenstra - Artikel Dr. Edgar Karssing over betekenisvolle relaties met klanten t.b.v. 10 jarig bestaan Crown Uitzendgroep

  Lees verder
 • Nieuwe wet: WAB

  Lees verder
 • Interview met Hans Joore HR manager VetiPak

  Lees verder
Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.